Skip to content

Santuni Kepelbagaian Dengan Berhikmah Melalui Tuntutan Agama

Santuni Kepelbagaian Dengan Berhikmah Melalui Tuntutan Agama

Dunia pada hari ini semakin terdepan dan mengharungi arus modenisasi. Begitu juga, masyarakat dunia yang turut terkesan dengan arus modenisasi ini, bahkan mereka juga hidup di tengah kemajmukan agama, bangsa dan budaya. Dalam konteks yang lebih khusus, negara Malaysia turut tidak terkecuali berhadapan dengan modenisasi dan juga sifat kemajmukan pada rakyat Malaysia tidak dapat dinafikan yang mana Malaysia turut memiliki rakyatnya daripada pelbagai latar belakang seperti agama, etnik, bahasa dan budaya.

Sifat kepelbagaian ini boleh menjadi suatu musibah jika dilihat dalam konteks yang buruk. Begitu juga sifat kepelbagaian ini boleh memberi makna dan nilai yang cukup berharga kepada sesebuah negara jika dilihat dalam konteks yang baik. Perkara ini harus difahami oleh semua lapisan masyarakat dalam melihat kepelbagaian di Malaysia adalah suatu perkara yang harus dishukuri dan dihadapi dengan cara harmoni dan perpaduan.

Bahkan, wujudnya kepelbagaian di dunia adalah fitrah yang telah Allah SWT sediakan buat makhluknya. Ini jelas dibuktikan pada firmanNya yang bermaksud

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti” (Al-Hujurat 49: 13)

Ibn Katsir dalam tafsirnya memberi penjelasan bahawa semua manusia sama dalam keutamaan nasab, sebab mereka bernasab pada Adam dan Hawa. Mereka hanya berbeza dalam masalah agama iaitu taat kepada Allah dan mengikuti rasulNya. Berdasarkan tafsiran ini, dua intipati utama yang perlu diambil perhatian sebagai umat Islam iaitu mengenai nasab atau keturunan dan ketaatan.

Pertamanya, dari sudut nasab atau keturunan manusia itu sendiri membuktikan bahawa umat manusia adalah daripada keturunan yang sama iaitu keturunan Adam AS yang merupakan manusia pertama ciptaan Allah SWT. Ini bermakna kepelbagaian  yang wujud pada dunia sekarang harus diakui bahawa mereka semua berasal dari keturunan yang sama dan seharusnya kita sebagai umat Islam menyantuni mereka sepertimana kita menyantuni rakan-rakan Muslim yang lain dengan baik dan adil. Perkara yang kedua pula, kita sebagai seorang Muslim juga jelas bahawa kepelbagaian ini berbeza adalah dari sudut ketaatan. Ketaatan berbeza ini boleh dilihat dalam dua konteks iaitu ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan yang sepatutnya disembah dan diabdikan diri adalah salah.

Jika diperhatikan ketaatan kepada Tuhan dalam Islam ialah taat dan mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebaliknya mereka yang disekeliling kita, ketaatan mereka kepada Tuhan adalah bersumberkan daripada nenek moyang yang terus diamalkan sehingga hari ini. Atas asbab penerusan daripada amalan nenek moyang, ada sebahagian daripada kepelbagaian ini, mereka menjadikan sembahan itu dalam bentuk patung, sedangkan mereka masih kabur dan tidak jelas dari sudut asal usulnya dan sejarahnya kisah mengenai patung manusia yang menjadi sembahan mereka.

Seterusnya, konteks yang kedua berbeza ketaatan adalah dari sudut kenabian. Umat Islam dari sudut ketaatan dan kepercayaan kepada para rasul dan nabi adalah selari dan mengikut susur galur kenabian itu sendiri, seperti mana Nabi Adam AS merupakan nabi pertama dan manusia pertama ciptaan Allah SWT dan seterusnya nabi-nabi lain seperti nabi Idris AS, nabi Nuh AS, nabi Hud AS, nabi Soleh AS, nabi Ibrahim AS, nabi Luth AS, nabi Ismail AS, nabi Ishak AS, nabi Yaakub AS, nabi Yusuf AS, nabi Ayub AS, nabi Shuib AS, nabi Musa AS, nabi Harun AS, nabi Zulkifli AS, nabi Daud AS, nabi Sulaiman AS, nabi Ilyas AS, nabi Ilyasa’ AS, nabi Yunus AS, nabi Zakaria AS, nabi Yahya AS, nabi Isa AS sehingga nabi dan rasul terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Nama-nama 25 nabi adalah wajib diketahui oleh umat Islam dan tidak dinafikan nabi-nabi lain yang ada dalam Islam lebih daripada 25 orang. Bahkan yang jelas dan bersuluh, nabi terakhir ialah nabi Muhammad SAW dan tiada nabi dan rasul selepas baginda SAW. Maka, dalam hal ini, umat Islam mempercayai dan mentaati para nabi dan rasul yang ada di dalam Islam.

Namun, inilah perbezaan dari segi ketaatan dan kepercayaan kepada nabi yang dihadapi dalam kepelbagaian hari ini. Sebahagian mereka mentaati dan mempercayai kepada nabi-nabi seperti nabi Adam AS dan beberapa nabi yang lain, tetapi mereka tersasar dari segi ketaatan kepada salah seorang nabi ini iaitu dengan meletakkan kedudukan nabi seperti Tuhan dan menjadikan nabi itu sebagai salah satu tempat pengabdian mereka dalam agama. Sedangkan dalam Islam, tempat pengabdian hanya  kepada Tuhan yang Maha Esa dan para nabi tanpa terkecuali merupakan utusan Tuhan bukan untuk disembah tetapi diikuti ajaran mereka.    

Oleh yang demikian, kepelbagaian ini seharusnya kita pandang dari sudut yang kebijaksanaan dan ketepatan iaitu mengikut kaca mata agama. Dalam masa yang sama, kita harus hadapi kepelbagaian dalam konteks dakwah kepada golongan ini. Ini kerana mereka adalah sama seperti kita dari sudut nasab tetapi mereka berbeza dari sudut ketaatan yang dijelaskan tadi. Dalam erti kata lain, kita perlu belajar tentang agama mereka, kenali agama mereka dari semua sudut khususnya perkara yang terkandung dan diajarkan dalam agama mereka di dalam kitab suci agama mereka sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =