Skip to content

Faraid (Pembahagian Harta Pusaka dalam Islam)

faraid pembahagian harta pusaka

Apakah itu Faraid (Pembahagian harta) dan bagaimanakah ia dilakukan?

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan secara ringkas berkenaan pembahagian harta ini secara ringkas.

PENGENALAN


Dalam menjalani kehidupan, kita perlu lah menjadi seorang yang mempunyai perancangan hidup untuk kemaslahatan diri dan ahli keluarga. Akan tetapi bagaimana cara untuk kita meneruskan kelangsungan hidup menggunakan sumber- sumber yang ada tetapi masih tetap mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Begitu lah juga pentingnya bagi seorang muslim untuk mempunyai perancangan dari segi pengurusan harta untuk menghadapi kematian.

Sebagai seorang Muslim, kita dituntut mempunyai harta untuk ditinggalkan kepada waris sesudah kematian kita. Malahan jika kita mampu untuk meninggalkan harta melebihi perbelanjaan asas adalah lebih baik bagi seseorang itu. Ini bertepatan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqqas apabila Rasullullah bersabda:

“Sesungguhnya meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta- minta.”  (Muslim dan Abu Daud)

Hadith ini menunjukan bahawa kita dituntut untuk kekal mempermudahkan urusan orang lain khususnya kaum kerabat kita walaupun sesudah kematian. Sedikit sebanyak ia dapat mengurangkan kesedihan ahli keluarga atas sebab kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Pada siri ini, saya akan memberikan penjelasan ringkas mengenai apa itu ilmu pewarisan Islam.

MAKSUD ILMU FARAID


Perkataan waris berasal dari bahasa arab iaitu ‘mirath’. Dalam bahasa arab bentuk jamak daripada waris ialah ‘mawarith’. Ia bermaksud harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang akan dibahagikan kepada ahli warisnya.

Ilmu berkaitan dengan pewarisan harta ini disebut sebagai ilmu mawarith dan juga dikenali sebagai ilmu faraid. Makanya, ilmu faraid boleh didefinasikan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai harta warisan atau harta pusaka seseorang.

Harta dalam pandangan Islam termasuklah semua harta atau kepentingan yang bersifat harta yang boleh dimiliki oleh seseorang apabila kematian pewarisnya. Dengan erti kata lain, segala jenis harta yang ditinggalkan oleh si mati yang mempunyai nilai hatta satu sen.

Harta boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

 1. Harta alih – Harta yang boleh dibawa seperti wang ringgit, emas, saham dan sebagainya.
 2. Harta tidak alih – Harta yang tidak boleh dibawa seperti tanah, banggunan dan lain-lain.

KEWAJIPAN PEWARISAN


Faraid bukanlah perlu dilaksanakan sejurus selepas pewaris meninggal dunia. Harta yang diperolehi untuk pembahagian perlu bersih daripada sebarang hutang atau perkara- perkara lain yang ditinggalkan oleh si mati. Berikut merupakan kewajipan yang perlu diselesaikan oleh waris sebelum memulakan proses pembahagian harta pusaka:

 1. Waris dikehendaki untuk menyelesaikan perbelanjaan pengurusan jenazah beserta perbelanjaan- perbelanjaan lain sehingga proses pengebumian selesai.
 2. Waris perlu untuk melunaskan semua hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Hutang ini adalah termasuk hutang kepada manusia dan juga hutang kepada Allah.
 3. Waris perlu untuk memenuhi wasiat yang telah dibuat oleh si mati semasa hidup sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat.
 4. Setelah selesai semua perkara- perkara yang diatas, baki harta tersebut akan dibahagikan kepada waris mengikut pengiraan faraid.

RUKUN FARAID


Tidak seperti rukun feqah yang lain, faraid hanya mempunyai tiga rukun sahaja untuk membolehkan pembahagian harta dilakukan. Ketiga- tiga rukun ini perlu wujud untuk memastikan faraid boleh dilaksanakan. Sekiranya gagal, maka pewarisan tidak akan terjadi. Rukun- rukun faraid adalah seperti yang berikut:

 1. Muwarith
  • Ia juga dikenali sebagai pewaris iaitu si mati yang meninggalkan harta.
 2. Waris
  • Waris bermaksud orang yang mempunyai hubungan dengan si mati termasuk pertalian darah dan hubungan perkahwinan.
  • Waris juga merupakan orang yang mempunyai hubungan seperti yang diatas dan tidak terhalang daripada mendapatkan harta pusaka.
 3. Harta warisan
  • Harta warisan merupakan segala harta kepunyaan si mati yang ditinggalkan dalam bentuk harta boleh alih atau harta tidak boleh alih.

SYARAT YANG MEMBOLEHKAN HARTA PUSAKA UNTUK DIBAHAGIKAN


Selain tiga rukun yang perlu untuk melaksanakan faraid, terdapat juga syarat- syarat yang diletakan kepada harta pusaka itu sendiri sebelum ia dibahagikan kepada waris si mati. Antara syarat bagi harta pusaka sebelum ia dibahagikan ialah:

 1. Muwarith benar- benar mati.
  • Ia bermaksud mati yang nyata (maut hakiki) atau mati yang disahkan oleh pihak mahkamah (maut hakimi).
  • Seseorang yang berada dalam keadaan koma atau hilang tanpa berita tidak boleh dikategorikan sebagai mati kerana status mereka tidak boleh dipastikan.
  • Boleh jadi seseorang yang berada dalam keadaan koma untuk kembali pulih walaupun kemungkinan baginya untuk sedar adalah kecil. Dan boleh jadi seseorang yang hilang tanpa berita untuk kembali semula selepas beberapa tahun.
  • Oleh itu, selagi status seseorang itu tidak disahkan telah meninggal dunia, maka harta milik mereka tidak boleh dibahagikan. Hanya mahkamah yang berhak untuk menentukan status mereka setelah mengambil kira semua bukti yang diperolehi.
 2. Waris masih hidup.
  • Waris mestilah masih hidup semasa mawarith meninggal dunia walaupun seketika atau status keberadaan nya tidak di ketahui.
  • Dalam hal seperti ini, harta pusaka miliknya akan tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dibahagikan kepada waris- waris yang lain kerana belum pasti dia telah meninggal dunia dan besar kebarangkalian dia masih hidup.
  • Maka, hartanya itu perlu disimpan atau ditadbir oleh seseorang bagi pihaknya sehingga yakin dia telah meninggal dunia.
  • Bagi keadaan dimana muwarith dan waris kedua- duanya meninggal dunia dalam masa yang sama seperti kemalangan atau bencana alam, maka mereka saling tidak mempusakai antara satu dengan yang lain nya.
 3. Pertalian antara muwarith dan waris.
  • Pertalian ini perlu ditentukan sama ada ia melalui hubungan darah atau perkahwinan.
  • Jantina waris juga perlu dipastikan kerana kadar pembahagian mengikut faraid adalah berbeza bahagian bagi setiapnya.
  • Terdapat waris yang mana kadarnya telah ditetapkan secara kekal, ada yang kadarnya ditolak dahulu dari waris yang mendapat bahagian kekal dan terdapat juga waris yang tidak mendapat bahagian mereka atas sebab terdinding oleh waris yang lain.

JENIS WARIS DAN PEMBAHAGIANNYA


Dalam ilmu pewarisan ini, waris akan dibahagikan kepada tiga golongan iaitu:

1. Ashab al-furud.

 • Golongan ini merupakan golongan yang telah ditetapkan bahagian mereka dalam Al- quran dan Sunnah.
 • Golongan ini mendapat keutamaan untuk menerima harta pusaka berbanding waris yang lain.
 • Kadar pembahagian bagi golongan ini adalah seperti yang berikut:

2. ‘Asabah.

 • Golongan ini merupakan golongan yang tidak mempunyai bahagian yang tetap semasa pembahagian harta pusaka.
 • Baki harta selepas pembahagian kepada Ashab al- furud akan menjadi bahagian golongan ini.
 • Ia terbahagi kepada tiga pecahan iaitu:
  1. Asabah binafsihi
   • Kategori ini dipecahkan lagi kepada tiga bahagian iaitu:
   • Bunuwwah – terdiri daripada anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki kebawah dan seterusnya tanpa diselangi dengan perempuan.
   • Ubuwwah – terdiri daripada bapa, datuk keatas dan seterusnya tanpa diselangi dengan perempuan.
   • Ukhuwwah – terdiri daripada saudara lelaki kandung, anak kepada saudara lelaki kandung kebawah dan seterusnya tanpa diselangi dengan perempuan.
   • Contoh, jika si mati meninggalkan seorang isteri dan anak lelaki, maka si isteri akan menerima 1/8 daripada harta warisan tersebut dan baki 7/8 dimiliki oleh si anak lelaki tersebut.
  2. Asabha bi ghairi
   • Termasuk dalam bahagian ini apabila berkumpul anak lelaki dan perempuan.
   • Dua golongan ini akan termasuk dalam golongan asabah kerana ia telah dinyatakan dalam Al- quran iaitu untuk anak lelaki bahagian nya sekali ganda dari anak perempuan.
   • Contoh, jika si mati meninggalkan isteri, anak lekai dan anak perempuan, maka 1/8 bahagian si isteri dan bakinya harus dibahagikan kepada 3 bahagian. 2/3 milik anak lelaki dan baki 1/3 milik anak perempuan.
  3. Asabaah ma’a ghairi
   • Bahagian ini akan terpakai sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan dan saudara kandung perempuan tanpa kehadiran anak lelaki.

3. Dzawil arham.

 • Menurut istilah ulama faraid, ia terdiri dari semua kerabat keluarga yang tidak termasuk dalam kategori Ashab al- furud dan ‘Asabah.
 • Sesetengah ulama faraid menyatakan bahawa golongan ini layak untuk mewarisi harta pusaka.
 • Tetapi Imam Syafie berpendapat bahawa golongan ini tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka.
 • Sebaliknya, hak tersebut dimiliki oleh Baitul mal apabila ketiadaan Ashab al- furud dan ‘Asabah.

PENGHALANG 


Perlu untuk diperjelaskan bahawa, tidak kesemua waris layak menerima harta pusaka yang ditinggalakan oleh si mati. Walaupun dia termasuk dalam golongan yang mempunyai hak pewarisan. Terdapat beberapa perkara yang boleh menghalang pewaris daripada mewarisi harta tersebut. Ia adalah:

 1. Waris yang membunuh muwarith.
  • Para fuqaha bersependapat bahawa seseorang yang membunuh warisnya tidak layak untuk menerima harta pusaka.
  • Ini berdasarkan kepada hadith Rasulullah S.A.W yang bermaksud: “Pembunuh tidak layak untuk menerina apa- apa (harta pusaka)”. Hadith Riwayat Abu Daud-
  • Bagaimanapun, terdapat perbezaan pendapat mengenai jenis pembunuhan yang dilakukan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja.
   • Mazhab Maliki berpendapat bahawa pembunuhan secara tidak sengaja tidak mengugurkan hak waris terhadap harta pusaka.
   • Manakala menurut Mazhab Syafie, segala jenis pembunuhan sama ada sengaja atau secara tidak sengaja akan menghalang waris daripada menerima harta warisan.
 2. Waris yang berlainan agama.
  • Halangan ini bertepatan dengan hadith Rasullulah S.A.W yang bermaksud: “Tidak berhak seorang Muslim mewarisi seorang kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi seorang Muslim”. – Mutafaqun ‘Alaihi
  • Makanya, bagi saudara baru (mualaf) adalah lebih baik jika mereka peka dengan hal seperti ini dan membuat perancangan awal supaya tidak berlaku pertikaian berkenaan harta warisan selepas kematiannya.

PENUTUP


Sebagai penutup, adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk mengambil tahu bidang ilmu faraid ini walaupun ia merupakan fardhu kifayah sahaja. Ia bertujuan agar setiap waris mengetahui hak yang dimiliki oleh mereka setelah kematian anggota keluarga yang dikasihi.

Akan tetapi, berapa nilai yang dimiliki oleh setiap waris bukan menjadi tujuan utama dalam perbincangan ini. Ia adalah untuk kita mengambil langkah berjaga- jaga supaya menjaga hak waris dan mengelak kan diri daripada secara tidak sengaja memakan harta anak yatim.

Saya juga ingin mengajak para pembaca untuk sama- sama menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ini supaya masalah pewarisan harta yang tertangguh di Malaysia dapat dikurangkan dan memberi manfaat kepada warisnya. Sekiranya pembaca mempunyai masalah berkaitan kefahaman dalam ilmu pewarisan harta Islam, pembaca boleh merujuk kepada badan- badan yang menguruskan bidang ini seperti Amanah Raya dan mahkhamah Syariah untuk bertanya dan mendapatkan solusi berkaitan dengan permasalahan ini.

Diharapkan sedikit ilmu yang saya kongsikan akan membantu pembaca menyedari kepentingan ilmu pewarisan harta. Sekian sahaja dari saya, semoga bahan bacaan ini memberi manfaat kepada para pembaca sekalian. Wassalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 15 =